ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลประกาศว่า “เมื่อเห็นว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์แล้ว

ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลประกาศว่า “เมื่อเห็นว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์แล้ว

พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรายึดมั่นในคำสารภาพของเรา เพราะเราไม่มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ถูกล่อลวงเหมือนเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ปราศจากบาป เหตุฉะนั้นให้เราเข้ามาที่พระที่นั่งแห่งพระคุณอย่างกล้าหาญ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและพบพระคุณที่จะช่วยในยามต้องการ” (ฮีบรู 4:14-16) อย่าให้ Seventh-day Adventist คิดว่าตัวเองดีกว่าใครหรือกล่าวหาคนอื่นว่าไม่บริสุทธิ์หรือสมบูรณ์แบบ เราทุกคนต่างเป็นคนบาปที่เชิงกางเขนเพื่อต้องการพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมให้กับเรา 

เมื่อเราอุทิศตนแด่พระคริสต์และยอมให้พระองค์ทำงานภายใน

เราเพื่อให้ใกล้ชิดพระองค์และพระวจนะของพระองค์ เราจะเข้าใจถ้อยคำที่ได้รับการดลใจเหล่านี้ได้ดีขึ้น: “พระคริสต์กำลังรอคอยด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการสำแดงพระองค์เองในคริสตจักรของพระองค์ เมื่อพระลักษณะของพระคริสต์จะแพร่พันธุ์อย่างสมบูรณ์ในประชากรของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะเสด็จมาอ้างเป็นของพระองค์” ( Christ’s Object Lessons , p. 69)

พระลักษณะของพระคริสต์ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ในชีวิตของเรา เมื่อเราพึ่งพาพระคริสต์องค์เดียวเท่านั้น เราต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวัน นี่คืองานของชีวิต เราต้องขอพระลักษณะของพระคริสต์ในชีวิตของเราเมื่อเราเรียนรู้การเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระองค์

เราจะไม่ทำงานเพื่อสิ่งที่อาจเรียกว่า “ความสมบูรณ์แบบ” ซึ่งสะท้อนถึงรายการตรวจสอบทางกฎหมาย เราไม่ควรชี้ให้เห็นความผิดของผู้อื่นหรือนำความขัดแย้งเข้ามาในคริสตจักรโดยกล่าวหาว่าเราเป็นคนชอบธรรมมากกว่าคนอื่น

 “ไม่มีใครที่อ้างความบริสุทธิ์ว่าบริสุทธิ์จริงๆ ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนว่าศักดิ์สิทธิ์ในหนังสือแห่งสวรรค์ไม่ทราบความจริง และเป็นคนสุดท้ายที่โอ้อวดความดีของตนเอง ไม่มีศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกคนใดเลยที่ประกาศความบริสุทธิ์ . . คนชอบธรรมไม่เคยเรียกร้องเช่นนั้น ยิ่งพวกเขามีความคล้ายคลึงกับพระคริสต์มากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งคร่ำครวญถึงสิ่งที่ไม่เหมือนพระองค์” ( True Revival , p. 62)

พระคุณของพระองค์

แล้วเราจะเข้าใจแผนแห่งความรอดอย่างไรในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกนี้ พระคุณราคาถูกจะไม่ทำ เป็นการปฏิเสธอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในแต่ละวันให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น ลัทธิกฎหมายจะไม่ทำ มันปิดกั้นหนทางเดียวสู่ความรอด—การพึ่งพาพระเยซูคริสต์โดยสิ้นเชิง หนทางเดียวสู่ความรอดของเรา วิธีการเชิงวิพากษ์ทางปัญญาและสูงกว่าจะไม่ทำ มันทำลายความมหัศจรรย์ของการกลับใจใหม่และการชำระให้บริสุทธิ์ และดึงอำนาจความรอดของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

มีเพียงความชอบธรรมที่ครอบคลุมทั้งหมดของพระคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้รอด เปลี่ยนแปลง และหล่อเลี้ยงเราให้เป็นสาวกที่แท้จริงของพระคริสต์ เป็นสิ่งที่พระเยซูทำทั้งเพื่อเราและในเรา โดยผ่านพระคุณของพระองค์ เราสามารถมีพลังแห่งสวรรค์และพระลักษณะของพระองค์เมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ

เราได้รับการบอกกล่าวในพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ว่าความชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นแก่นแท้ของข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม ช่างเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้คนหันกลับมาสู่การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงโดยยอมรับความชอบธรรมและความรอดที่ครอบคลุมทุกด้านของพระองค์ จุดสูงสุดของพระคุณแห่งความรอดและความชอบธรรมของพระคริสต์คือการต้อนรับพระองค์ในการเสด็จมาครั้งที่สอง——พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความรอดที่ชอบธรรมและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผ่านอำนาจการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์

ให้ฉันอธิษฐานกับคุณ พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณสำหรับการถวายความชอบธรรมทั้งหมดซึ่งประทานแก่เราผ่านชีวิต การเสียสละ และการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับอำนาจที่ชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งประทานเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมจากพระคริสต์แก่เรา ปกคลุมชีวิตของเราและทำให้เราดีพร้อมในสายพระเนตรของพระบิดา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระคุณของพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา ขอบคุณสำหรับอำนาจการชำระให้บริสุทธิ์ การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในเรา เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวัน ขณะที่เราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า เราเฝ้าคอยเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา และเราจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์และจะเป็นไปเพราะความชอบธรรมของพระคริสต์เท่านั้น

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บแท้